STP - Quyết định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc đưa cổ phiếu STP ra khỏi diện bị cảnh báo

Dành cho cổ đông
21 August 2023
STP - Quyết định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc đưa cổ phiếu STP ra khỏi diện bị cảnh báo
Xem chi tiết

STP - Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Giải trình số liệu BCTC bán niên năm 2023

Dành cho cổ đông
24 August 2023
STP - Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Giải trình số liệu BCTC bán niên năm 2023
Xem chi tiết

STP - Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2023

Dành cho cổ đông
24 August 2023
STP - Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2023
Xem chi tiết

STP - Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 và Giải trình số liệu BCTC quý 2 năm 2023

Dành cho cổ đông
24 August 2023
STP - Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 và Giải trình số liệu BCTC quý 2 năm 2023
Xem chi tiết

STP - Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Dành cho cổ đông
24 August 2023
STP - Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
Xem chi tiết

STP - Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023; Giải trình số liệu BCTC quý 1/2023 và Biện pháp khắc phục chứng khoán bị cảnh báo

Dành cho cổ đông
24 August 2023
STP - Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023; Giải trình số liệu BCTC quý 1/2023 và Biện pháp khắc phục chứng khoán bị cảnh báo
Xem chi tiết

STP - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Giải trình số liệu BCTC năm 2022 đã kiểm toán

Dành cho cổ đông
24 August 2023
STP - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Giải trình số liệu BCTC năm 2022 đã kiểm toán
Xem chi tiết

STP - Báo cáo tài chính quý 4/2022 và Giải trình số liệu BCTC quý 4/2022

Dành cho cổ đông
24 August 2023
STP - Báo cáo tài chính quý 4/2022 và Giải trình số liệu BCTC quý 4/2022
Xem chi tiết