STP - Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Giải trình số liệu BCTC bán niên năm 2023

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Giải trình số liệu BCTC bán niên năm 2023.

Chi tiết tải về dưới đây.

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023.

Giải trình số liệu BCTC bán niên năm 2023.

Chia sẻ: