STP - Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 và Giải trình số liệu BCTC quý 2 năm 2023

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023; Giải trình số liệu BCTC quý 2/2023.

Chi tiết tải về dưới đây.

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023.

Giải trình số liệu BCTC quý 2/2023.

Chia sẻ: