STP - Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 và bản giải trình số liệu BCTC quý 3 năm 2023

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 và Bản giải trình số liệu BCTC quý 3 năm 2023.

Chi tiết tải về dưới đây.

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023.

Bản giải trình số liệu BCTC quý 3 năm 2023.

Chia sẻ: