STP - Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Chi tiết tải về dưới đây.

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Chia sẻ: