STP - Nghị quyết Hội đồng quản trị về bán máy móc thiết bị không còn nhu cầu sử dụng cho công ty liên kết

STP - Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Nghị quyết Hội đồng quản trị về bán máy móc thiết bị không còn nhu cầu sử dụng cho công ty liên kết.

Chi tiết tải về dưới đây.

Nghị quyết Hội đồng quản trị về bán máy móc thiết bị không còn nhu cầu sử dụng cho công ty liên kết.

Chia sẻ: